Стручно веће разредне наставе

Председник стручног већа : Милунка Попадић

Чланови Стручног већа разредне наставе су наставници-професори разредне наставе, и то:

Чланови већа су:

 • ·Милунка Попадић,
 • ·Влатко Николић,
 • ·Мирјана Варагић,
 • ·Мира Никачевић,
 • ·Лидија Никачевић,
 • ·Милана Јелић,
 • ·Јелена Бјелић,
  • ·Биљана Топаловић,
  • ·Милица Лазаревић,
  • ·Мица Дробњаковић,
  • ·Бранислав Стојановић,
  • ·Јован Стојковић и
  • ·Богољуб Симеуновић.

 

План рада стручног већа наставника разредне наставе

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

-Конституисање Већа, избор руководиоца,                                                   -Анализа наставних планова и програма                                                     -Предлог облика сарадње наставника предметне и разредне наставе

-Предлог плана за угледне часове ( у оквиру актива)

-Припреме за прославу Дана школе

-Остала питања

Разговор

Анализа

Дискусија

Чланови стручног већа

Новембар

-Анализа успеха и постигнућа ученика

-Евиденција ученика који теже напредују у раду и предлози мера за отклањање неуспеха

-Уједначавање критеријума оцењивања, договор о изради заједничких задатака

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Разговор

Анализа

Дискусија

Чланови стручног већа

Децембар

-Анализа успеха ученика                                                                                 -Реализација наставног плана и програма                                                           -Резултат допунске наставе                                                                            -Договор о стручном усавршавању током јануара 2015. године

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Разговор

Анализа

Дискусија

Чланови стручног већа

Фебруар

-Информација о индивидуалном усавршавању наставника у време зимског распуста                                                                                                   -Анализа коришћења наставних средстава,                                                       -Договор око набавке уџбеника за школску 2014/2015.

-Остала питања

Разговор

Анализа

Дискусија

Чланови стручног већа

Април

-Анализа успеха ученика,                                                                                 -Реализација допунске наставе,                                                                      -Тешкоће у настави (разговор),                                                                               -Договор за реализацију излета на крају школске

године

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Разговор

Анализа

Дискусија

Чланови стручног већа

Мај

-Анализа реализације наставног плана и програма и успех ученика на крају школске године                                                                                                         -Похвале и награде ученицима                                                                                 -Анализа рада и извештај о раду Стручногвећа                                                 -Предлог програма рада Актива за наредну школску годину

-Реализација угледних часова

Разговор

Анализа

Дискусија

Чланови стручног већа

Август

-Усвајање годишњег програма рада Стручног већа                                                       -Усвајање плана рада слободних активности, допунске и додатне наставе  

- Извештај са угледних часова                                                               -Усвајање програма рада стручног усавршавања и унапређивање васпитно образовног рада за 2015/2016. год.

Разговор

Анализа

Дискусија

Чланови стручног већа

Стручно веће природних наука

Председник стручног већа: Ивана Живковић

Чланови већа су:

 • Ивана Живковић (биологија),
 • Данко Стеванетић (математика)
 • Никола Трипковић (математика)
 • Драгутин Селаковић (физика)
 • Мирољуб Стевановић (географија)
 • Сузана Вучићевић (хемија).

План рада стручног већа наставника разредне наставе

 

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септемар

-Избор руководиоца Стручног већа природних наука

-Усвајање плана рада Стручног већа природнихнаука                        

-Договор о раду и распореду писмених задатака и објективном проверавњу знања  

-Договор око организације и избора ученика за рад у секцијама, додатној и допунској настави и избор тематских садржаја                                

aзматрање и усвајање распореда часова

-Усвајање оквирног распореда одржавања огледних часова (у оквиру актива)

Разговор

Дискусија

Чланови већа

Новембар

-Усклађивање критеријума оцењивања и утврђивање минимума знања и усвојености градива                                                              -Утврђивање и избор наставних садржаја најпогоднијих за остваривање корелације наставних предмета                                    

-Резултати праћења знања ученика петог разреда

-Набавка потребног потрошног материјала за рад секција

-Анализа реализације наставног плана и програма                                                             -Договор о стручном усавршавању током јануара, размена искустава са наставницима истих струка у другим школама

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Разговор

Дискусија

Анализа

Разговор

Чланови већа

Фебруар

-Анализа успеха ученика на крају I полугодишта (природне науке) и предлог мера за побољшање

-Анализа рада допунске, додатне и слободних активности и предлог мера за побољшљње квалитета и превазилажење евентуалних проблема

-Анализа огледних часова                                                           -Припрема за општинска такмичења                    

-У чему се огледа растерећеност ученика у појединим наставним областима                        

-Упознавање са календаром такмичења

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Анализа

Разговор

Чланови већа

Април

-Информација о раду секција и предлози за успешан рад                                                                      

-У чему се огледа растерећеност ученика у појединим наставним областима

-Организовање и извођење припремне наставе за полагање пријемних испита                                        -Оптерећеност ученика и проблеми оцењивања

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Разговор

Разговор

Дискусија

Руководиоци секција

Чланови већа

Чланови већа

Мај

-Анализа резултата такмичења и предлози за награде и похвале ученика                

-Искоришћеност дидактичко-техничких средстава у настави

-Остала питања                                  

Анализа

Разговор

Чланови већа

Директор

Јун

-Анализа и извештај реализације наставног плана и програма   и достигнућа ученика          

-Организација припремне наставе за полагање поправних испита

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Анализа

Разговор

Чланови већа

Август

- Извештаја о раду Стручног већа природних наука

-Извештај са угледних часова

-Предлог програма рада Стручног већа природних наука за наредну школску годину

-Разматрање предлога за избор руководиоца Стручног већа природних наука за школску 2014/2015. год.                                                          

Разговор

Чланови већа

Стручно веће за уметност, културу и спорт

Председник стручног већа: Весна Миливојевић

Чланови већа су:

 • Момо Војиновић (физичко васпитања )
 • Марија Матијевић (музичка културе )
 • Миланко Тошић(техничко и информатичко образовање )
 • Наташа Јањушевић (техничко и информатичко образовање

и информатика и рачунарство )

 • Весна Миливојевић ( ликовна култура )
 • .

План рада стручног већа за уметност, културу и спорт

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септемар      

Усвајање програма рада

Избор ученика за ваннаставне активности

Припремање и програмирање часова

Усаглашавање критеријума оцењивања између предмета

Реализација угледних часова

Остала питања

Разговор

Дискусија

Члановивећа

Новембар

Анализа успеха на крају првог класификационог периода

Израда наставних средстава, паноа, излагање радова

Уређење школе

Реализација угледних часова

Остала питања

Разговор

Дискусија

Анализа

Разговор

Члановивећа

Фебруар

Реализација наставног плана

Анализа успеха на крају првог полугодишта

Припреме за такмичења

Предлози за набавку наставних средстава, уџбеника и литературе

Реализација угледних часова

Остала питања

Анализа

Разговор

Члановивећа

Април

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода

Реализација наставног плана

Припремање и програмирање часова

Уређење паноа

Припреме за школско такмичење

Реализација угледних часова

Остала питања

Разговор

Разговор

Дискусија

Руководиоцисекција

Члановивећа

Мај

Извештај са посећених семинара у току године

Предлози за набавку наставних средстава

Реализација угледних часова

Остала питања

Анализа

Разговор

Члановивећа

Директор

Јун

Анализа рада већа у протеклој школској години

Резултати са поправних испита

Реализација угледних часова

Остала питања

Анализа

Разговор

Члановивећа

Август

Извештај рада већа у протеклој години

Предлог програма рада Стручног већа за наредну школску годину

Разматрање предлога за избор руководиоца Стручног већа природних наука за школску 2015/2016. год.                                                          

Разговор

Члановивећа

Стручно веће друштвених наука

Председник стручног већа: Данка Ивановић

Чланови већа су:

 • Жељко Живковић (српски језик )
 • Данка Ивановић (српски језик )
 • Весна Младеновић (библиотекар )
 • Љиљана Каплановић (руски језик )
 • Мица Ћировић (енглески језик )
  • Милица Лазаревић (енглески језик )
  • Марија Матијевић (музичка култура )
  • Милан Рвовић (историја )
  • Александар Савић (историја ).


План рада стручног већа друштвених наука


Време реализације

Активности

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

-Анализа опремљености дидактичко-техничким средствима и опремом (израда плана приоритета)

-Договор о плану и распореду писмених задатака и објективном проверавању знања ученика      

-Договор око организације и избора ученика за рад у секцијама, додатној и допунској настави и избор тематских садржаја

- Предлог плана за угледне часове ( у оквиру актива )

-Остала питања

Анализа

Разговор

Чланови већа

Новембар

-Резултати праћења знања ученика петог разреда                                                           -Коришћење школске библиотеке

-Утврђивање и избор садржаја најпогоднијих за остваривање корелације наставних предмета                                                     -Договор око припреме програма поводом прославе Дана Светог Саве

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Разговор

Дискусија

Чланови већа,

руководиоци секција

Децембар

-Анализа реализације наставног плана и програма и успех ученика из појединих предмета на крају првог полугодишта    

-Договор о стручном усавршавању током јануара

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Анализа

Разговор

Чланови већа,руководиоци секција, директор

Фебруар

-Анализа рада додатне и допунске наставе, слободних активности и предлога мера за побољшање квалитета рада и превазилажење проблема                                  

-У чему се огледа растерећење ученика у појединим наставним областима                    

-Припрема ученика за такмичење

Анализа

Разговор

Дискусија

Чланови већа, руководиоци секција, директор

Април

-Размена искустава у раду секција              

-Организовање и извођење припремне наставе за полагање завршног испита                            

-Оптерећеност ученика и проблеми оцењивања

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Разговор

Чланови већа, руководиоци секција, директор

Јун

-Анализа резултата такмичења и предлози за похвале и награде                                                          

-Искоришћеност дидактичко-техничких средстава у настави              

-Анализа примене савремене технологије у настави                                                                         -Анализа извештаја реализације наставног плана и програма и постигнућа ученика                          

-Анализа извештаја о раду актива                        

-Предлози за задужења наставника за наредну школску годину                                                  

-Предлози коришћења уџбеника и прибора за нову школску год.                              

-Предлог програма рада за наредну школску годину                                                                   -Поправни испит

-Реализација угледних часова

-Остала питања

Анализа

Разговор

Дискусија

Чланови већа, руководиоци секција, директор

                     

Август

-Предлог програма рада Стручног већа природних наука за наредну школску годину

-Разматрање предлога за избор руководиоца Друштвено језичког већа  

-Извештај са угледних часова                                                

Рзговор

Чланови већа

Стручни акти за разввојно планирање

Чланови актива за развојно планирање:

 1. Ивана Ђајић – директор
 2. Мирјана Пештерац - педагог
 3. Миланко Тошић – наставник техничког и информатичког образовања
 4. Данко Стеванетић – наставник математике
 5. Бранислав Стојановић – представник Савета родитеља
 6. Вуле Мандић – представник Ђачког парламента
 7. Мирко Грујичић – представник локалне самоуправе

 

План рада Стручног актива за развојно планирање

 

Време реализације

Активности

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

-Преглед и анализа Годишњег плана рада и Школског програма

-Израда Школског развојног плана и усклађивање са Годишњим планом рада

Договор

Израда плана рада

Тим за развојно планирање

Септембар

Током године

-Унапређивање планирања и припремања наставе уз коришћење различитих ресурса знања и организовање индивидуалног и тимског рада – ИОП

Договор

Анализа

Сарадња

Предлози

Руководиоци стручних већа

Стручни сарадници

Тим за ИОП

Током године

-Унапређивање планирања наставе на више нивоа

Договор

Сарадња

Тим – ИО

Педагог

Током године

-Унапређивање и праћење система повратних информација после обиласка часова

Анализа Разговор

Директор

Педагог

Током године

-Евиденција и анкета о васпитно-дисциплинским мерама - анализа стања уз превентивне мере Тим-а за заштиту ученика

Анкета

Анализа

Разговор

Одељенске старешине

Педагог

Тима за заштиту ученика

Децембар

Јун

Унапређивање евиденције о напредовању ученика

Разговор

Договор

Директор

Одељенске старешине

Педагог

Током године

Обавештавање о активностима школе путем школског веба

Договор

Израда сајта

Наставник информатике и рачунарства

Октобар

Током године

Унапређивање сарадње са родитељима уз организовање заједничких активности

Разговор

Договор

Сарадња

Одељенске старешине

Директор

Педагог

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручног ак­ти­ва и представник стручних сарадника. Директор школе, односно његов по­моћник председава и руководи Педагошким колегијумом. Пе­дагошки ко­ле­гијум разматра питања и даје мишљење у вези са пос­ловима дирек­то­ра који се односе на: планирање и организовање оства­ривања програма об­разовања и свих активности школе; осигуравање квалитета рада школе; са­мо­вредновање школе; остваривање стандарда постигнућа ученика; и уна­пређивања образовно-васпитног рада; оствари­вање развојног плана; са­радњу са јединицом локалне самоуправе, орга­низацијама и удружењима; пе­дагошко-инструктивни увид и праћење квалитета образовно-васпитног ра­да и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и уса­вр­ша­вање рада наставника и стручних сарадника; планирање и праћење струч­ног усавршавање и спровођење поступка за стицање звања настав­ни­ка и стручних сарадника.

Чланови педагошког колегијума:

 1. Ивана Ђајић – директор
 2. 2.Мирјана Пештерац – педагог
 3. Данка Ивановић – наставник српског језика
 4. Ивана Живковић – наставник биологије
 5. Милунка Попадић – професор разредне наставе
 6. Весна Миливојевић – наставник ликовне културе

Програм рада педагошког колегијума

 

Време реализације

Активности

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

-Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2014/2015. годину

-Школски развојни план

-Израда глобалних и месечних планова - повезивање са образовним стандардима

-Извештај о раду за школску 2013/2014.годину

-План културно-јавне делатности школе

-Распоред контролних и писмених задатака

-Распоред додатне, допунске наставе и секција

-Предлог плана професионалног усавршавања

-Реализација семинара о професионалној оријентацији

-План школских такмичења

-Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора

-Идентификовање и праћење ученика са развојним проблемима и тешкоћама у учењу и обдарених

Предлог

Разговор

Договор

Чланови педагошког колегијума

Октобар

-Реализација програма „Школа без насиља“- безбедност ученика

-Предлог набавке стручне литературе

-Рад Ученичког парламента

Предлог

Разговор

Договор

Тим за заштиту ученика

Чланови педагошког колегијума

Педагог

Новембар

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода

-Редовност похађања наставе

-Реализација инклузивног образовања

-Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса.

-Реализација ваннаставних активности

Анализа

Разговор

Тим за ИОП

Чланови педагошког колегијума

Децембар

-Реализација огледних часова

-Рад са талентованим ученицима

-Извештаји о професионалном усасвршавању и план за зимске семинаре

-Професионална оријентација ученика

-Реализација школских програма и пројеката

-Активности у оквиру развојног планирања

-Праћење реализације и остварености Годишњег плана рада школе

Извештај

Разговор

Договор

Тим за ПО

Тим за развојно планирање

Чланови педагошког колегијума

Јануар

Фебруар

-Анализа успеха на крају првог полугодишта

-Реализација програма и пројеката

-Мере за унапређивање васпитно-образовног рада у другом полугодишту

-Организовање активности поводом Дана Светог Саве

-Организовање такмичења

Анализа

Разговор

Договр

Чланови педагошког колегијума

Март

-Анализа реализације програма васпитно-образовног рада и усавршавање наставника и унапређивање наставе

-Активности у оквиру самовредновања

-Активности у оквиру развојног планирања

-Активности у оквиру инклузивног образовања

-Анализа реализације програма васпитно-образовног рада одељенских већа на крају трећег класификационог периода

Анализа

Разговор

Тим за самовредновање

Тим за развојно планирање

Тима за ИОП

Чланови педагошког колегијума

Април

Мај

Јун

-Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама

-Праћење реализације и остварености Годишњег плана рада школе

-Организација завршног испита за ученике осмог разреда, за упис у средњу школу

-Одлука о коришћењу уџбеника за школску 2014/2015. годину

Анализа

Разговор

Извештај

Разговор

Договор

Извештај

Анализа

Чланови педагошког колегијума

Август

-Утврђивање успеха, дисциплине и похађање наставе на крају школске године.

-Анализа остварености образовних стандарда у протеклој години

-Извештај о раду за школску 2014/2015. годину

План рада спортске секције

Спортска секција

Годишњи фонд часова: 18

Садржаји програма

Број часова

Активности ученика   у образовно васпитном раду

Активности наставника   у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Фудбал

9

-вежбање

-такмичење

-трчање

-скакање

-пешачење

-дискусија

-анализирање

-објашњавање

-показивање

-демонстрација

-дијалог

-физичко вежбање

-турнири

-излет

-познаје правила спортске игре и придржава их се

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика за колективни живот и рад

-развијање основних моторичких активности

-развијање такмичарског духа                  

Стони тенис

9

-вежбање

-такмичење

-трчање

-показивање

-анализирање

-објашњавање

-анализирање

-демонстрације

-дијалог

-увежбавање

-такмичење

-познаје правила спортске игре и придржава их се

-развијање основних моторичких способности

-развијање такмичарског духа

 

План рада саобраћајне секције

Шта знаш о саобраћају

Годишњи фонд часова: 9

Садржаји

програма

Број

часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступциреализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Пешак у

саобраћају

1

-Формирање секције,

-упознавање са планом рада секције,

-упознавање основних правила учешћа пешака у саобраћају,

-фронтални,

-презентацијасадржаја.

-упознавање ученика са секцијом и планом рада,

-ученик зна основна правила учешћа пешака у саобраћају.

Саобраћајнизнаци

2

-Упознавање са врстама саобраћајних знакова,

-Преглед саобраћајних знакова и њиховог значења.

-Презентације,

-слике,

-израдапаноа.

-ученик зна да разликује врсту саобраћајног знака,

-Ученик распознаје на основу слике значење саобраћајног знака.

Регулацијасаобраћаја

2

-Упознавање врста регулације саобраћаја,

-Презентовање различитих облика регулације саобраћаја.

-Презентације,

-слике,

-Ученик познаје начине регулације саобраћаја,

-Ученик на раскрсници разуме регулацију саобраћаја.

Саобраћајна правила, прописи и безбедност

2

-Презентовањенајважнијихсаобраћајнихпрописа,

-Упознавањесабезбедношћусвихучесниикасаобраћаја

-презентација,

-излагање.

-Ученици се упознају са најважнијим правилима учешћа у саобраћају,

Бициклисти у саобраћају

2

-Излагање основних правила учешћа бициклиста у саобраћају,

-Презентација,

-излагање.

-Ученик се упознаје са правилима вожње бицикла у саобраћају.

Полигонспретности

6

-Упознавање са полигоном спретости,

-Увежбавање вожње на полигону спретности

-практичнавожњабицикла.

-Ученик упознаје полигон спретности,

-Ученик разликује препреке на полигону спретности,

-Ученик зна како правилно да пређе одређен део полигона.

Саобраћајнитестови

3

-Вежбање израде саобраћајних тестова за школско такмичење: „Шта знаш о саобраћају“

-рад са тестовима,

-рад са софтверима.

-Упознавање ученика са саобраћајним тестовима,

-Ученик зна како се правилно одговара на питања у тесту.

-Ученик повезује стечена знања кроз одговоре на питања у тесту.

 

План рада рецитаторске секције

План рада рецитаторске секције

 

Рецитаторска секција

Годишњи фонд часова: 18

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Формирање секције; Чиниоци изражајног казивања; Акценатске вежбе

       3

интерпретативно читање и казивање, говорни језик

дијалошка, монолошка, путем открића (хеуристичка)

вежбање у изражајном читању, уметност говорења

Обрада одабране песме; Вежбе интонације; Вежбе интезитета; Избор анализе садржаја за наступ поводом Дана школе

       4

анализа, синтеза, гестикулација, вербална и невербална средства

јавни наступ, сценски говор, сценски покрет,

вежбе у оквиру дијалектологије, акцентологије, ортоепије

Паузе у рецитовању, понављање и рефрени; Вежбе темпа, мимике и гестикулације; Увежбавање за наступ; Генерална проба пред наступ; Избор и анализа садржаја за Нову годину;

       5

проучавање српског језика и методологије истраживачког рада, проучавање говорног језика у школи, завичају, књижевни језик

сарадња у школском листу и зидним новинама, уочавање   разлике у појединим цртама локалног говора, села, града, округа, проучавање лексике

оспособљавање ученика за лекторски и коректорски рад, оспособљавање ученика за рад на терену

Избор садржаја за прославу Дана Светог Саве; Генерална проба за Савиндан; Историја говорне уметности

       3

документарна прича, рад на текстовима, истраживање ''политичког'' дискурса како се кроз историју језиком манипулисало ради постизања националних циљева

спремити одговарајуће илустроване материјале за све чланове секције, појмовни и појавни свет, везе, преплитања и значај

навикавање на објективност и истраживачки рад о некој личности, осећај за слободан проток информација, тумачења, ослобађања стега и предрасуда

Припрема за такмичење у рецитовању (школско); Такмичење у рецитовању (општинска смотра);

       2

пажљиво слушање дикције, вежбе дисања, деликатне ситуације, реченични акценат и повезивање емотивно-смисаоних целина

учешће на такмичењима, јавни наступи, коришћење диктафона, касетофона, ЦД-а,

стилске вежбе, слобода изражавања личних процена и оцена туђег рада

Анализа рада секције и извештај

       1

избор најуспешнијег члана секције (гласањем и образложењем), штампање чланка за летопис

свест о стваралачким напорима и тешкоћама

слобода изражавања личних процена и оцена туђег рада

План рада преводилачке секције

План рада преводилачке секције

Наставни предмет: Енглескијезик

Годишњи фонд часова: 18

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступциреализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Translation to English

9

-          усмено и писменопревођење

-          индивидуални

-          фронтални

рад на превођењу у циљу побољшања технике превођења

Translation to Serbian

9

-          усмено и писменопревођење

-          индивидуални

-          фронтални

рад на превођењу у циљу побољшања технике превођења

План рада историјске секције

План рада историјске секције

 

Наставни предмет: Историја

Годишњи фонд часова: 9

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Општа и национална историја крајем 19. и почетком 20. века

9

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

Општа и национална историја током Првог светског рата

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

Општа и национална историја у међуратном периоду

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

Општа и национална историја током Другог светског рата

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

Општа и национална историја после Другог светског рата

-активно слушање

-учешће у разговору

-гледање илустрација и графикона

-читање текстова

-анализа стрипа или филма

-наративна

-дијалошка

-илустративна

-текстуална

-стрип или филм

- популаризација истпорије као науке

- упознавање са развојем људског друштва

- развијање интересовања код ученика за овај период

-развијање маште и креативности

План рада драмске секције

План рада драмске секције

Драмска секција

Годишњи фонд часова: 18

Садржаји програма

Број часова

Активности у образовно васпитном раду

Начини и поступци реализације

Циљеви и задаци садржаја програма

Формирање секције и одабири програма за школске приредбе

3

Слуша, даје предлоге

-монолошки;

- дијалошки;

- тимски рад

Развијање колективног духа, развијање љубави према драмском стваралаштву, учлествовање у раду секције, подстицање на исказивање мишљења и давање предлога, развијање самоконтроле, досетљивости.

Разговори и утисци

1

Разговара, исказује критике, даје предлоге, анализира

-монолошки;

- дијалошки;

- тимски рад

Развијање критичких способности, развијање колективног духа.

Упознавање са позориштем (позоришни појмовник, интонација, дикција, акценат, изражајно казивање, гледање представа...)

3

Слуша, гледа, пита, истражује, уочава, тумачи, упоређује, закључује

-монолошки;

- дијалошки;

- тимски рад

- истраживачки рад

-стваралачки рад

Упознавање са основама драмског истраживања, богаћење и развијање маште.

Припреме за приредбе

9

Увежбава, чита, истражује, практично примењује стечено знање

-монолошки;

- дијалошки;

- текстовни;

- индивидуални

- тимски рад

- истраживачки рад

-стваралачки рад

развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе,

стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања,

стицање искуства и навика за колективни живот и рад,

развој опажања, размишљања и слободног изражавања,

емоционално сазревање (емотивни и сазнајни развој)

Ученичко стваралаштво

2

Ствара, описује, ради на тексту

-монолошки;

- дијалошки;

- текстовни;

- индивидуални

- тимски рад

-истраживачки рад

-стваралачки рад

богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења,

подстицање интересовања за истраживање

развијање стваралачке способности

 

Са часова драмске секције


Драмска секција у Негбини окупља ученике који показују таленат за глуму, али и оне који воле импровизације, имитације, шалу и сваки облик креативности.
На овим часовима, деца се забављају, уче, спремају приредбе поводом Нове године, Савиндана, Осмог марта, Видовдана, али и гледају драмска остварења, стварају, пишу.

 

dramska 11                                          dramska 22

 

Драмска секција

Ученици су правили пано драмске секције. Изабрали су најлепше фотографије са приредби, али и оног  што им је на пробама било најзанимљивије- имитације, пантомима, плес... Фотографије су оплеменили својим мишљењима о секцији и њеном значају.

Када је завршен, са задовољством су своме раду пронашли место у кабинету српског језика.

dramska123