Одељенска већа

            Одељенско веће чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници. На седницама резредних већа ће бити заступљени следећи садржаји:

                      Програмски садржаји одељенских већа од I до IV разреда

Садржај рада

Месец

Носиоци активности

Усвајање  годишњег плана  рада већа         

План одржавања родитељских састанака  

Усвајање распореда школских писмених задатака и других писаних провера

Предлог плана за угледне часове ( у оквиру актива )

Остала питања

Септембар

Чланови одељенских већа

Анализа  успеха ученика на крају тромесечја

Социјално економски услови ученика 

Реализација индивидуализоване наставе                           

Реализација допунске наставе

Остала питања

Новембар

Чланови одељенских већа

Педагог

Изостајање ученика са наставе

Анализа оцена по предметима и успеха ученика на крају првог полугодишта

Резултати допунске наставе

Реализација са угледних часова

Остала питања

Јануар

Чланови одељенских већа

Педагог

Анализа успеха ученика на крају другог тромесечја

Реализација индивидуализоване наставе                           

Анализ резултатата са школских такмичења

Предлог о коришћењу уџбеника у наредној школској години

Остала питања

Април

Чланови одељенских већа

Педагог

Анализа успеха ученика на крају наставне године

Реализација планова и програма

Анализа тестова за ученике четвртог разреда

Похвале и награде ученика

Реализација са угледних часова

Остала питања

Јун

Чланови одељенских већа

Педагог

Анализа рада одељењског већа у протеклој школској години

Извештај координатора Стручних  већа и Тимова за школску 2014/2015. Годину

Извештај са угледних часова

Усвајање планова рада за школску 2015/2016. Годину

Остала питања

Август

Чланови одељенских већа

 

                  Програмски садржаји одељенских већа од V до VIII разреда

 

Садржај рада

Месец

Носилац активности

Избор председника стручних већа

Предлог плана за угледне часове ( у оквиру актива )

Усвајање плана израде писмених задатака, распореда додунске, додатне наставе и ваннаставних активности

Остала питања

Септембар

Чланови одељенског већа

Анализа успеха ученика на крају првог класификационог  периода

Разматрање и усаглашавање критеријума оцењивања

Разматрања оптерећености ученика и распореда писмених вежби

Остала питања

Новембар

Чланови одељенског већа

Педагог

Анализа  успеха ученика на крају првог полугодишта

Анализа реализације свих облика васпитно- образовног рада

Предлагање и изрицање васпитно- дисциплинских мера

Предлог мера  за побољшање успеха  ученика

Организовање такмичења

Припреме за прославу Дана Светог Саве

Реализација угледних часова

Остала питања

Јануар

Чланови одељенског већа

Педагог

Анализа успеха на крају трећег класификационог периода

Реализација ИОП - а                           

Општинска и окружна такмичења - праћење постигнућа

Предлог о коришћењу уџбеника у наредној школској години

Остала питања

Април

Чланови одељенског већа

Педагог

Анализа успеха ученика 8. на крају наставне године

Припреме за завршни испит

Предлог о додели посебних и диплома “ Вук Караџић “ за ученике 8. разреда

Остала питања

Мај

Чланови одељенског већа

Педагог

Анализа успеха ученика на крају наставне године

Реализација планова и програма

Похвале и награде ученика

Реализација угледних часова

Остала питања

Јун

Чланови одељенског већа

Педагог

Анализа  поправних испита

Анализа завршниог  испита

Анализа рада Одељењског већа у протеклој школској години

Разматрање планова рада за нову школску годину

Извештај са угледних часова

Остала питања

Август