Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи.

Школски одбор именује и разрешава Скупштина локалне самоуправе и има девет чла­нова који се именују на четири године. Трећина чланова су пред­став­ни­ци локалне самоуправе, а по трећину чланова су предложили чланови На­став­ничког већа и Савет родитеља школе.

Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређује се Статутом шко­ле и Пословником о организацији и раду Школског одбора.

Састав Школског одбора 

 

Име и презиме

 

Овлашћени предлагач

Мица Дробњаковић

Наставничко веће -заменик

Биљана Топаловић

Наставничко веће

Мирјана Пештерац

Наставничко веће

Раденко Курћубић

Савет родитеља

Спасоје Ђенић

Савет родитеља

Негослав Каплановић

Савет родитеља

Мирко Грујичић

Скупштина општине - председник

Иван Ћирковић

Скупштина општине

Ђорђе Стојић

Скупштина општине

 
Програм рада Школског одбора ( у скалду са чланом 56. Закона о основама система образовања и васпитања)

 

Време реализације

Активности

Начини реализације

Носиоци реализације и сарадници

Септембар

-Усвајање записника са предходне седнице

-Усвајање плана рада Школског одбора за 2014/2015.

- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за школску 2013/2014.

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2014/2015.;

- Разматрање и усвајање предшколског програма за текућу школску годину;

-Усвајање плана стручног усавршавања запослених

-Извештај о осигурању ученика;

-Разматрање припреме за прославу Дана школе;

-Друга питања

Седница Школског одбора

Директор

Секретар школе

Новембар

-Извештај о успеху ученика на крају првог класификационог периода;

-Праћење реализације Школског развојног плана;

- Разматрање информације о извршеним инспекцијским прегледима школе у претходном периоду;

-Доношење одлуке о именовању комисије за попис;

-Друга питања

Седница Школског одбора

Директор

Педагог

Координатор Школског тима

Децембар

-Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе на крају првог полугодишта; -Разматрање предлога програма за прославу школске славе;

-Усвајање финансијског плана за буџетску 2015. Годину;

- Формирање комисије за јавне набавке за 2015. годину;

-Предлог мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада;

-Друга питања

Седница Школског одбора

Директор

Рачуновођа

Фебруар

-Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта;

-Разматрање завршног рачуна школе за претходну годину;

 Разматрање пописа имовине школе за претходну годину;

-Анализа и предлози за повећање квалитета рада школе;

-Друга питања

 

Седница Школског одбора

Педагог,

Директор,

Секретар,

Рачуновођа,

Јун

- Извештај о успеху и владању ученика на крају наставне 2014/2015. Године;

- Извештај о завршном испиту;

- Усвајање извештаја о извођењу екскурзија-излета;

-  Сагладавање кадровских потреба за наредну школску годину;

- Предлог изборних предмета ;

- Предлог мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада;

- Разматрање информације о извршеним инспекцијским прегледима школе у претходном периоду;

- Разматрање Извештаја о раду директора школе у претходном периоду;

- Разматрање стања безбедности на раду;

- Питања и предлози

Седница Школског одбора

Педагог,

Директор,

Рачуновођ,

Секретар

Предсеник школског одбора : Мирко Грујичић
Адреса и број телефона : 31318 Кокин Брод ,064/2144545